HONDA BRIOClick để xem chi tiết  PHIÊN BẢN   GIÁ BÁN (VNĐ)
Honda Brio 1.2G 418.000.000
Honda Brio 1.2 RS 448.000.000
Honda Brio 1.2 RS 2 màu 452.000.000
HONDA CITYClick để xem chi tiết PHIÊN BẢN  GIÁ BÁN (VNĐ)
Honda City RS 599.000.000
Honda City L 569.000.000
Honda City G 529.000.000
Honda City E 499.000.000
HONDA CIVICClick để xem chi tiết PHIÊN BẢN  GIÁ BÁN (VNĐ)
Honda Civic 1.5E 730.000.000
Honda Civic 1.5G 770.000.000
Honda Civic 1.5RS 870.000.000
HONDA HR-VClick để xem chi tiết PHIÊN BẢN  GIÁ BÁN (VNĐ)
Honda HR-V 1.5G 699.000.000
Honda HR-V 1.5L 826.000.000
Honda HR-V RS 871.000.000
HONDA CR-VClick để xem chi tiết PHIÊN BẢN GIÁ BÁN (VNĐ)
Honda CR-V 1.5E 998.000.000
Honda CR-V 1.5G 1.048.000.000
Honda CR-V 1.5L 1.118.000.000
HONDA ACCORD Click để xem chi tiết PHIÊN BẢN GIÁ BÁN (VNĐ)
Honda Accord VtecTurbo 1.319.000.000